Selasa, 10 Mei 2016

Mitos: Islam Agama Toleran dan Tanpa Paksaan


Bagaimanakah MUSLIM kafah ketika berurusan dengan kaum kafir?:
  • Riwayat Abdullah bin Muhammad Al Musnadi - Abu Rauh Al Harami bin Umarah - Syu'bah - Waqid bin Muhammad - bapakku (Muhammad bin Zaid bin 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab) - Ibnu Umar - Rasulullah SAW:

    "Aku diperintahkan untuk MEMBUNUHI/MEMERANGI ["قَاتِلَ": qātila=perbuatan dengan itikad membunuh] MANUSIA hingga mereka

Minggu, 01 Mei 2016

Cari artikel Blog Ini

copy right