Rabu, 26 Juni 2013

ALLAH SWT ADALAH IBLIS PENDUSTA ! "alias" seburuk-buruknya maha penipu daya....QS 3:54
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Kelihatannya baik ya? Tapi tahukah kalian bahwa terjemahan yang aslinya bukanlah seperti itu. Penerjemah Alquran versi Depag RI dengan sengaja telah merubah bunyi ayat aslinya tersebut.

Alquran yang terjemahan Indonesia sudah dihaluskan kalimatnya, sehingga

tidak ada kesan Alloh itu PENIPU ULUNG ("Khairu Makeriin").

Baca saja Alquran online:

003.054
YUSUFALI: And (the unbelievers) plotted and planned, and Allah too planned, and the best of planners is Allah.
PICKTHAL: And they (the disbelievers) schemed, and Allah schemed (against them): and Allah is the best of schemers.
SHAKIR: And they planned and Allah (also) planned, and Allah is the best of planners.

Khairu Makerrin bukan "pembalas tipu daya", melainkan "PENIPU yang SANGAT ULUNG".
Penerjemah Indonesia menambahkan kata "pembalas" untuk menghilangkan kesan bahwa Alloh itu adalah TUKANG TIPU yang sebenarnya.

Juga QS 8:30, ini terjemahan yang benar:

008.030
YUSUFALI: Remember how the Unbelievers plotted against thee, to keep thee in bonds, or slay thee, or get thee out (of thy home). They plot and plan, and Allah too plans; but the best of planners is Allah.
PICKTHAL: And when those who disbelieve plot against thee (O Muhammad) to wound thee fatally, or to kill thee or to drive thee forth; they plot, but Allah (also) plotteth; and Allah is the best of plotters.
SHAKIR: And when those who disbelieved devised plans against you that they might confine you or slay you or drive you away; and they devised plans and Allah too had arranged a plan; and Allah is the best of planners.

Ini bahasa Arabnya:

QS 3:54 wamakaruu wamakara allaahu waallaahu khayru almaakiriina

QS 8:30 wa-idz yamkuru bika alladziina kafaruu liyutsbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allaahu waallaahu khayru almaakiriina

الماكرين - almaakiriina = the cheators/the deceivors = penipu / pengelabu / penyesat.

Akar kata dari kata kerja مكر - makar = to deceive (meaning = cause someone to believe an untruth.) = mengelabui (makna = membuat sesorang percaya kepada sesuatu yang tidak benar).

خير - khairu = the best = terbaik.

Jadi kalau disatukan خير الماكرين - khayrul'maakiriin = the best deceivors = penipu / pengelabu / penyesat terbaik.

Berikut bukti Alloh pribadi pendusta :

QS 8:43-44
[43] (yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
[44] Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanyalah kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.
_____________________________________________________

Tidak menyangka ternyata tuhannya umat Islam ini tidak lain adalah penipu/pendusta terbaik sama & tidak beda seperti Iblis.

Ayat khusus buat umat Islam :

Yohanes 8:44
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.

TINGGALKAN ISLAM! ISLAM ADALAH PENYESATAN! ISLAM PENYEMBAH IBLIS!!!

Cari artikel Blog Ini

copy right